Squash Point Rytm

Regulamin klubu

REGULAMIN
Squash Point Rytm, Łódź ul. Kopcińskiego 69/71

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Squash Point Rytm, zwanego dalej Klubem:

§ I. Sprawy organizacyjne:

1. Z usług Klubu mogą korzystać osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.
2. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą korzystać z usług oferowanych przez Klub jedynie za pisemną zgodą rodziców.
3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów, będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad dotyczących porządku i bezpieczeństwa, zawartych w niniejszym regulaminie. 
4. Wynajęcie kortu jest dokonywane po wykupieniu wejścia jednorazowego lub karnetu. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.
5. Klient Klubu, który wykupił karnet otrzymuje od Klubu kartę plastikową, zwaną dalej Kartą. Koszt karty klubowej wynosi 20PLN i pobierany jest jednorazowo.
5.1 Klient Klubu zobowiązany jest podczas drugiej wizyty w klubie do wykupienia karty klubowej. Koszt karty klubowej wynosi 20 PLN i pobierany jest jednorazowo. Posiadacz karty klubowej może korzystać z aktualnych promocji, ofert specjalnych oraz z rezerwacji telefonicznej.
6. Kartę należy oddać pracownikowi recepcji każdorazowo przy wejściu do Klubu i odebrać przy wyjściu. Osoby nie posiadające Karty mogą nie zostać wpuszczone na teren Klubu.
7. W przypadku utraty karty przez Klienta, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym Klubu w formie telefonicznej lub mailowej. Za wydanie kolejnej karty dla Klienta klub pobierze opłatę w wysokości 30 PLN.
8. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od NNW.
9. Wszystkie przedmioty osobiste na czas przebywania na terenie klubu należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za utratę przedmiotów osobistych pozostawionych poza szafką lub w szafce nie zamkniętej Klub nie ponosi odpowiedzialności.
10. Wszystkie przedmioty wartościowe tj. pieniądze, komputery osobiste, ubrania dużej wartości etc. można na czas trwania zajęć zdeponować u pracownika recepcji Klubu. Klub będzie ponosił odpowiedzialność za ich utratę na podstawie dokumentu depozytowego wydanego przez Klub.
11. Kluczyk do szafki ubraniowej należy odebrać przy wejściu u pracownika recepcji. Aby otrzymać kluczyk należy pozostawić depozyt w postaci karty. Jedynie w przypadku osób wykupujących wejście jednorazowe możliwe jest pozostawienie jako depozytu w kwocie 30 PLN.
12. W przypadku zagubienia lub nieoddania kluczyka do szafki ubraniowej bezpośrednio przy wyjściu z Klubu zostanie pobrana opłata umowna w wysokości 30 PLN.
13. W przypadkach organizacji turnieju, eventów, imprez okolicznościowych lub z powodu przyczyn losowych Klub zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rezerwacji po wcześniejszym uprzedzeniu zainteresowanego.

§ II. Korzystanie z usług Klubu:

Klient Klubu zobowiązany jest:
1. Nosić obuwie sportowe zmienne, przeznaczone do sportów halowych. Charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiającą śladów, często z napisem „no marking”. W wypadku nie posiadania odpowiedniego obuwia pracownicy Klubu mają prawo odmowy wejścia, co nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczenia opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.
2. Przestrzegać i zachowywać czystość oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania.
3. Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu, przepisów p.poż. oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników klubu.
4. Powstrzymywać się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu przez innych lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia Klubu jak również zniszczenia pomieszczeń Klubu.
5. Na terenie Klubu zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia papierosów.

§ III Zasady rezerwacji kortów i ich odwoływania:

1. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
2. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcia kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przedłużenie takie jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, iż kort ten nie został wynajęty innym osobom,
3. Rezerwacji kortów dokonać można on-line, mailem, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji Klubu. Rezerwacja drogą mailową i telefonicznie jest możliwa tylko dla zarejestrowanych Klientów Klubu.
4. Rozliczenie transakcji on-line, potwierdzona jest płatnością przez platformę płatnicza. Rezygnacja z rezerwacji przed 24 h oznacza przeniesienie płatności na dowolny wolny termin wybrany przez Klienta.
5. Anulowanie rezerwacji jest możliwe wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji, samodzielnie drogą mailowa poprzez adres squash@rytm.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z recepcją Klubu pod numerem tel. mob. 797 826 967, lub tel. 42 209 37 40. Anulowanie rezerwacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie rodzi dla Klienta żadnych skutków finansowych.
6. Anulowanie rezerwacji w terminie krótszym niż 24h odbywa się w trybie warunkowym, w którym recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich klientów jako dostępny.
7. W przypadku braku chętnych na warunkowo anulowany termin, Klub dolicza do kolejnego rachunku Klienta opłatę za wynajęcie kortu.
8. Karnety upoważniające do korzystania z kortów rejestrowane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Karnet opłacony nie podlega zwrotowi lub zamianie.
9. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry, wskazanymi przez instruktora lub innego pracownika Klubu.
10. W Klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów ochronnych oraz ręcznika za dodatkową odpłatnością..
11. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia należące do Klubu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
12. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
13. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych. Dzieci oraz młodzież do 18 roku życia ma obowiązek grania w okularach ochronnych.
14. Okulary ochronne wymagane są również od wszystkich uczestników podczas organizowanych turniejach squash w wszystkich kategoriach.
15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, nie związane z działaniem lub zaniechaniem Klubu jak również za skutki nie przestrzegania przez Klientów zasad bezpieczeństwa.

§ IV. Postanowienia końcowe::

1. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren klubu.
2. Osoba, która korzystają z usług Klubu zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

dojazd.pngturnieje.pngtrenerzy.pngliga_1.pngklub-rytm.jpg

Newsletter

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu squashrytm.pl

Fitness Klub RYTM powstał w czerwcu 1994 roku. Od samego początku staraliśmy się, aby poziom zajęć, które oferujemy, był możliwie najwyższy. Dlatego też nasi instruktorzy dobierani są bardzo starannie pod kątem swoich umiejętności. Wszyscy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i biorą udział w specjalistycznych szkoleniach w Polsce i za granicą. Jednocześnie, jako jeden z nielicznych klubów w Polsce dbamy w sposób zaplanowany o jakość prowadzonych u nas zajęć poprzez kontrolę managera fitness nad wszystkimi naszymi instruktorami.